ἑαυτῶν

ἑαυτοῦ
Stadtrecht von Gortyn
neut gen pl
ἑαυτοῦ
Stadtrecht von Gortyn
fem gen pl
ἑαυτοῦ
Stadtrecht von Gortyn
masc gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ορθολογισμός — I (Αρχιτ.). Στην αρχιτεκτονική, τάση που θεωρείται θεμελιώδης στις σύγχρονες εξελίξεις της ευρωπαϊκής και εξωευρωπαϊκής τέχνης. Το προσόν της είναι ότι προώθησε έναν ενιαίο και νέο ρυθμό στο πεδίο της αρχιτεκτονικής και των εφαρμοσμένων τεχνών,… …   Dictionary of Greek

  • Codex Boreelianus — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 09 Beginning o …   Wikipedia

  • Борилианский кодекс — Библейские рукописи: Папирусы • Унциалы • Минускулы • Лекционарии Унциал 09 …   Википедия

  • о — О1 (о10 000) предл. I. С вин. п. 1. При указании на предмет, с которым ктол., чтол. соприкасается или сталкивается. Об, о: и акы о камыкъ бо приразивъшесѧ ѡскакахѹ. ЖФП XII, 61а; и младеньца о землю разражахѹ (ἐπὶ τῆς γῆς) ГА ХIII–XIV, 161б; и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • отъчавати — ОТЪЧАВА|ТИ (1*), Ю, ѤТЬ гл. Отъчавати себе – отчаиваться: Нѣции мъногашьды отъсѣкаюштесѧ отъ грѣха и каюштесѧ. ѥсть пакы поплъзаюштесѧ. и падаюште отъча(в)ють себе. ˫ако се вьсь трѹдъ пока˫ани˫а. иже сѹть сътворили. погѹбльше. (ἀπογινώσκουσιν… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Differences between codices Sinaiticus and Vaticanus — Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus, two of great uncial codices, representatives of the Alexandrian text type, are considered excellent manuscript witnesses of the text of the New Testament. Most critical editions of the Greek New Testament… …   Wikipedia

  • Dexikrates (Dichter) — Dexikrates (griechisch Δεξικράτης) war ein griechischer Komödiendichter aus dem 3. Jahrhundert v. Chr, dessen Werk der Neuen Komödie zugerechnet wird. Von ihm sind lediglich zwei Zeilen erhalten, die Athenaios aus seinem Werk Ὑφ ἑαυτῶν… …   Deutsch Wikipedia

  • CECROPS — primus Atheniensium Rex. Euseb. in Chron. l. 1. Οἱ δὲ οὖν κατα τὸν Ω῎γυγον, καὶ τὸν κατακλυσμὸν, βαςιλεῖς; εἰςἱν ὅι δέ. Πρῶτος Κέκροψ, ὁ Διφυής. Iohannes Tzetzes, Chil. 5. Hist. 18. Πρῶτος ἁπάντων Α᾿ττικῆς ὁ Κέκροψ βαςιλεὑει, Apollodotus, l. 3.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CLIMACIDES — Graece Κλιμακίδες, dicebantur mulieres, quae dominabus suis vicem stapedis aut saclae, quoties equum conscensurae erant, praestabant: de quibus Athenaeus, ἀρεοκόμεναι, inquit, ταῖς μεταπεμψαμέναις αὐτὰς ενδόξοις γυναιξὶ κλίμακα ἐξ ἑαυτῶν ἐποίουν… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PADUS — fluv. Italiae, nulli amnium claritate inferior, praecipue poenâ Phaethontis nobilis, de qua vide Eridanus; sie enim amnis iste Graecis Poetis dici solet. Martial. l. 10. Epigr. 12. v. 2. Et Phaethonteei qui petis arva Padi. De vocabulo Padi, ita… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.